fbpx

Kto może uzyskać pożyczkę w ramach JEREMIE?

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego kontynuuje udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Pożyczki będą udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I “Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”. Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz ze środków FRW.

O Pożyczkę mogą się ubiegać wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., którzy jednocześnie:
  1. nie są przedsiębiorcami znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004r.),
  2. nie mają obowiązku zwrotu pomocy, wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  3. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
  4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
oraz spełniają jednocześnie następujące kryteria:
  1. posiadają zdolność kredytową tj. zdolność spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty;
  2. prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej);
  4. terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS. Dla udokumentowania powyższej okoliczności wnioskodawca składa oświadczenia o braku zadłużenia wobec powyższych instytucji. Jeśli z tytułu jakichkolwiek zaległych należności przedsiębiorstwo jest dłużnikiem Skarbu Państwa lub ZUS, to konieczną przesłanką dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę jest uprzednie zawarcie z wierzycielem porozumienia co do terminu i sposobu spłaty długu. W takiej sytuacji wnioskodawca przedkłada pożyczkodawcy umowę z wierzycielem lub jego decyzję w przedmiotowej sprawie.
  5. mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem.

Warunki określone w pkt 2 do 4 nie dotyczą podmiotów, które zostały zarejestrowane lub rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 90 dni przed złożeniem wniosku.

Pożyczkodawca może uzależnić udzielenie pożyczki od zapewnienia udziału środków własnych wnioskodawcy na częściowe pokrycie przedsięwzięcia, o którego finansowanie ubiega się wnioskodawca (do 20%).