Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Informujemy, że program został zakończony.

Ostrzeżenie Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. przed próbami oszustwa 

W związku z powzięciem informacji o działaniach podmiotów/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Pośrednikiem Finansowym [Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. lub innym (oficjalna lista Pośredników Finansowych współpracujących z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o. znajduje się na stronie www.dfr.org.pl w menu „OFERTA”)], polegających m. in. na pomocy w wypełnieniu dokumentacji pożyczkowejprzedstawieniu do podpisu dokumentów związanych z udzieleniem pożyczki, których stroną [pożyczkodawcą] jest spółka Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub/i Pośrednik Finansowy oraz pobieraniu prowizji lub innego rodzaju opłat z tytułu udzielenia finansowania ze środków Funduszu, w imieniu spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „DFR”] oświadczam, iż spółka DFR nie współpracuje ani nie zleciła żadnemu podmiotowi prowadzenia działalności w powyższym zakresieWskazujemy, że osoby/podmioty te posługują się podrobionymi lub/i zmodyfikowanymi dokumentami pożyczkowymi [m. in. umowy pożyczki, weksle, deklaracje wekslowe] – stroną tych dokumentów, a w szczególności umów pożyczek, jest spółka DFR lub/i Pośrednik Finansowy, jako pożyczkodawca. Podkreślenia natomiast w tym miejscu wymaga, iż spółka DFR w ramach prowadzonej działalności w zakresie dotyczącym rozdysponowywania środków finansowych nie występuje jako podmiot udzielający pożyczek – nie udziela ich w imieniu własnym. Jedynie oficjalny Pośrednik Finansowy jest stroną umowy pożyczkowej i w jego imieniu działają wyłącznie osoby upoważnione. W celu weryfikacji przygotowania do transakcji, należy zwrócić się do danego oficjalnego Pośrednika Finansowego. Ponadto, działania takich osób/podmiotów mają na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych pożyczkobiorców w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci prowizji czy innego rodzaju należności z tytułu pomocy w uzyskaniu finansowania, co z całą stanowczością nie jest praktyką stosowaną przez spółkę DFR ani oficjalnych Pośredników Finansowych działających we współpracy ze spółką. Ponieważ wszelka działalność tego rodzaju odbywa się bez wiedzy i zgody spółki DFR, a działania takich osób posiadają znamiona czynów zabronionych, spółka DFR podejmuje stosowne kroki prawne w celu ustalenia sprawców i zaprzestania dalszych procederów tego rodzaju. Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie spółki DFR telefonicznie pod nr 71 736-06-20 lub e-mailem na adres biuro@dfr.org.pl . Wszelkie informacje w tym zakresie będą niezbędne dla wyjaśnienia sprawy i wskazania sprawców w/w działań. Osoby/przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, uprasza się o wzmożoną czujność w zakresie weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie osób działających po stronie pożyczkodawcy, a także sposobu prowadzenia spraw.

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwrócone i pozostałe po wykonaniu umowy „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” i przekazane przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Przetargu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we  Wrocławiu.

Fundusz Pożyczkowy Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej to środki publiczne, przeznaczone na ułatwienie przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału zakładu lub przedstawicielstwa, dostępu do finansowania zewnętrznego na pokrycie Wydatków Inwestycyjnych.

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego DRPI udzielane są warunkach rynkowych.

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę 10 mln zł.

Warunki pożyczki 

Maksymalna kwota DRPI wynosi 1.500.000,00 zł.

Minimalna kwota DRPI powyżej 500.000,00 zł.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną DRPI. Dotyczy to także Dużych Regionalnych Pożyczek Inwestycyjnych udzielanych przez innych niż FRW pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo z DFR.

Maksymalny okres spłaty DRPI wynosi 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia, tj. pierwszej wypłaty jakiejkolwiek kwoty DRPI. Nie jest dopuszczalne udzielenie karencji w spłacie kapitału DRPI.

W przypadku, gdy Umowa DRPI ma zostać zawarta na:

 1. kwotę powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia.
 2. kwotę powyżej 1 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia.

Wkład własny w kwotach wskazanych pkt. a i b musi zostać przez Przedsiębiorcę zapłacony tytułem Wydatków Inwestycyjnych, których to cena zostanie w pozostałej części zapłacona ze środków pochodzących z udzielonej DRPI.

Wydatki inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto – bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 2,87%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 5,87%.

FRW nie pobiera żadnych opłat i prowizji od kwoty przyznanej pożyczki. Powyższe nie dotyczy kosztów ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń DRPI oraz przysporzeń z windykacji.

Cel finansowania

W ramach Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej finansowane będzie pokrycie Wydatków Inwestycyjnych służących Przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nakłady ponoszone na rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Ograniczenia

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna nie może służyć:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze);
 • refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia Umowy DRPI;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych;
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych;
 • finansowanie zakupu nieruchomości;
 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy;

Ponadto Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna nie może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera:

 1. tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 2. napojów alkoholowych,
 3. treści pornograficznych,
 4. materiałów wybuchowych,
 5. broni i amunicji, gier losowych,
 6. zakładów wzajemnych,
 7. gier na automatach,
 8. środków odurzających,
 9. substancji psychotropowych lub prekursorów.

Finansowania w zakresie RPH nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy zwrócili się już o pożyczkę do innego pośrednika dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

FRW może odmówić udzielenia pożyczki na sfinansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.

Rozliczenie pożyczki

Wypłata pożyczki realizowana jest w formie bezgotówkowej. Środki z pożyczki zostaną przelane na rachunek dostawcy dóbr inwestycyjnych w oparciu o przedstawione rachunki oraz faktury lub  na rachunek Pożyczkobiorcy po udokumentowaniu zapłaty przez Pożyczkobiorcę  kwoty wkładu własnego i podatku Vat.. W tym przypadku Przedsiębiorca, który uzyskał pożyczkę zobowiązany jest do przedłożenia żądanych przez FRW dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w terminie oznaczonym w umowie, nie dłuższym niż 90 dni wypłaty pełnej kwoty pożyczki.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW. 

Dokumenty do pobrania

Aktualne dostępne limity pożyczek 

Kalkulator pożyczkowy

Informacja w związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X