Województwo zachodniopomorskie 2

jeremie_zp

O pożyczce „Przedsiębiorczość Akademicka”

Fundusz Pożyczkowy dla Przedsiębiorczości Akademickiej utworzony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3 „ Zaawansowane usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa JEREMIE”.

Skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw związanych z Przedsiębiorczością Akademicką rozumianą jako aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Celem Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej jest ułatwienie tym przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego poprzez zwiększenie efektywności i dostępności preferencyjnych pożyczek.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikroprzedsiębiorstwa związane z Przedsiębiorczością Akademicką mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz osoby związane z tym środowiskiem i rozpoczynające działalność gospodarczą.

Co oferujemy naszym klientom?

 • pożyczki do 75.000 zł
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty
 • wynoszące 0% w skali roku,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty do 6 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Jakie może być przeznaczenie pożyczki?

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

O pożyczkę mogą ubiegać się podmioty, które:

 • posiadają zdolność spłaty pożyczki w umownym terminie spłaty,
 • prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej (w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej),
 • terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS,
 • mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem,
 • zostali pozytywnie zweryfikowani w bazach informacji gospodarczych.

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjnie oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz dodatkowo co najmniej jedna z niżej wymienionych form:

 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie cywilne co najmniej jednej osoby fizycznej,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne:

1. Wniosek pożyczkowy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

1a. Wniosek pożyczkowy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Kwestionariusz wnioskodawcy – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

5. Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i US – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

6. Oświadczenie dotyczące kryterium MŚP – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

7. Oświadczenie o nie nakładaniu się finansowania – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

8. Oświadczenia FRW i Pożyczkobiorcy w związku ze świadczonymi usługami – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia:

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Kwestionariusz poręczyciela – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Wyjaśnienia dotycząc wybranej formy zabezpieczenia – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Dokumenty opcjonalne

1. Załącznik A podmiot partnerski – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Załącznik B podmiot powiązany – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

Dokumenty inne

1. Wyjaśnienia do Oświadczenia dotyczącego kryterium MŚP – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

2. Formularz rozliczenia wydatków z pożyczki – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3. Regulamin – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

3a. Regulamin – RPO Przedsiębiorczość Akademicka

stopka_zp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X