Rodzaje zabezpieczeń do pożyczki JEREMIE

Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osób trzecich,
  • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
  • inne zaakceptowane przez FRW.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X