fbpx

Rodzaje zabezpieczeń do pożyczki JEREMIE

Obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:
  • poręczenie wekslowe osób trzecich,
  • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
  • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
  • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
  • inne zaakceptowane przez FRW.
Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.