Pożyczka ze środków post-JEREMIE na warunkach rynkowych

W związku z terminem zakończenia realizacji Projektu w dniu 30.11.2017r. nabór wniosków w ramach Projektu zostaje wstrzymany.

INFORMACJE O POŻYCZCE

POST-JEREMIE – są to środki pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, zwróconych i pozostałych po wykonaniu umowy i przekazanych przez Województwo Dolnośląskie Organizatorowi Konkursu – Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. we Wrocławiu

POST–JEREMIE to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki udzielane na warunkach rynkowych na rzecz Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Dolnego Śląska

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę 16 mln zł.

 

WARUNKI POŻYCZKI

Wartość jednostkowej pożyczki wynosi do 100 tys. zł dla wszystkich przedsiębiorstw oraz do 250 tys. zł dla firm o profilu produkcyjnym.

Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia okresu o kolejne 12 miesięcy dla pożyczek do 100 000 zł i o 24 miesiące dla pożyczek do 250 000 zl. Dogodny dla Przedsiębiorcy sposób spłaty z możliwością skorzystania z karencji do 11 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych ustalane jest w oparciu o stopę referencyjną Komisji Europejskiej i wynosi w skali roku od 3,03% dla pożyczek do 100 tys. zł i od 2,83% dla pożyczek do 250 tys. zł. Dla Firm rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 6,03% dla pożyczek do 100 tys. zł i od 5,83% dla pożyczek do 250 tys. zł.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosić będzie 3% dla pożyczek do 100 tys. zł oraz 2% dla pożyczek do 250 tys. zł.

Brak innych dodatkowych kosztów związanych z obsługą pożyczki.

 

CEL FINANSOWANIA

  • pożyczka do 100 tys. zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • pożyczka do 250 tys. zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną: materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, usługi, koszty pracy, inne.

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

  • w przypadku pożyczki do kwoty 100 tys. zł wydatki rozliczane są na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy
  • pożyczki do kwoty 250 tys. zł rozliczane są na podstawie faktur zakupu i innych dokumentów księgowych.

Środków nie można przeznaczyć na spłatę zobowiązań publiczno – prawnych oraz na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą MŚP.

 

ZABEZPIECZENIE

Obligatoryjnie stosowany jest weksel in blanco wraz z drugą formą zabezpieczenia spośród:

  •  poręczenie wekslowe
  •  przewłaszczenie środków trwałych z cesją praw z polisy
  •  hipoteka
  •  inne.

Gdzie można złożyć wniosek

Aktualne dostępne limity pożyczek

Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty do pobrania

Kalkulator pożyczkowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl

X