Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego RPO może być przeznaczona wyłącznie na rozwój przedsiębiorstw.

Pożyczka z Funduszu Pożyczkowego RPO może być udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe bądź na warunkach rynkowych.

Wsparcie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe:

Pożyczki mogą być udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 874 z pozn. zm.), przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

przy czym prace związane z realizacją projektu, na który ma być udzielona pożyczka, mogą się rozpocząć po zawarciu umowy o pożyczkę wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis zgodnie z zapisami §22 ww. Rozporządzenia, gdzie przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

Pozostałe zasady:
  • pożyczka udzielana w ramach Funduszu Pożyczkowego RPO nie może być przyznana wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.
  • pożyczka może być udzielona w wysokości niezbędnej i wystarczającej (łącznie ze środkami własnymi przedsiębiorcy) do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu pomocy finansowej.
  • nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto – bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto.
Pożyczkobiorca na realizację projektu nie może korzystać z innego dofinansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl