Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę RPO?

Wsparcie na warunkach rynkowych

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na:
  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

przy czym w przypadku finansowania inwestycji, w określeniu jej łącznej wartości uwzględnia się wszystkie nakłady inwestycyjne (również te wcześniej poniesione) bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. Za nakłady inwestycyjne uważa się następujące wydatki: koszt zakupu gruntu, nieruchomości, koszt budowy i nabycia urządzeń do infrastruktury, zakup maszyn, urządzeń, instalacji, łącznie ze sprzętem informatycznym, oprogramowaniem, narzędzi i wyposażenia biur, pojazdów służbowych (z wyjątkiem samochodów osobowych niezwiązanych z usługami lub przewozami), zakup urządzeń do załadunku i przewozu, materiały, surowce itp.

Pozostałe zasady:
  • pożyczka udzielana w ramach Funduszu Pożyczkowego RPO nie może być przyznana wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na finansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.
  • pożyczka może być udzielona w wysokości niezbędnej i wystarczającej (łącznie ze środkami własnymi przedsiębiorcy) do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu pomocy finansowej.
  • nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto – bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, koszty inwestycyjne określa się w cenach brutto.
Pożyczkobiorca na realizację projektu nie może korzystać z innego dofinansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - design & code: prosystem24.pl